تبلیغات
شیمی زابل ورودی89 - درد دل یک شیمیست در قالب شعر

مغز ما اکسید گشت و   سوختیم                                                                بسکه شیمی تجزیه اموختیم

هی اسید  و   باز    دعوا   می کنند                                                               خاک عالم بر سر ما می کنند

چون که شیمی با فیزیک همراه شد                                                    چاله گود انرژی چاه شد

این شرودینگر مرا دیوانه کرد                                                                   تابع موجی مرا بیچاره کرد

درس دیگر درس شیمی معدنی است                                               پر ز اسرار عجیب و دیدنی است

هر  اتم  باشد  مثال  یک  پیاز                                                                    می زند هی چرخ با آهنگ جاز

کمپلکس این فلز با آن لیگند                                                                      فهم آن مشکلتراز فتح سهند

شیمی  آلی  یکی  درس  حجیم                                                                                خواندنش هم مشکلی باشد عظیم

واکنشهایش همی پر رمز و سر                                                                             از دیلز- آلدر گرفته تا فیشر

بس که دیدم طیفهایی پر ز پیک                                                             می کند مغزم چو ساعت تیک و تیک

جوهر   طبعم   بشد   اینجا   تمام                                                                                 پس خداحافظ بود ختم کلام...
طبقه بندی: فقط شیمی، طنز-جوک-چیستان، متفرقه،

تاریخ : یکشنبه 27 فروردین 1391 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : فرهاد بارانی | نظرات